Uw privacy
Hoe gaan wij daar nou mee om?Uw privacy is voor ons erg belangrijk, daarom vindt u op deze pagina meer informatie over hoe wij met uw privacy omgaan.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden, de uitvoeringswet AVG (UAVG) zal de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Daarmee is een gemoderniseerde wetgeving van kracht. De AVG is niet alleen van toepassing in Nederland maar ook in alle andere Europese landen onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR). Webdexter voldoet aan de eisen voortkomend uit de AVG. In dit privacy beleid leest u meer over hoe Webdexter omgaat met uw gegevens.Webdexter (standaard) privacy beleid versie 1.2 van 28 april 2018.

Over ons privacy beleid
Autobedrijf Zevenhuizen geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening welke Autobedrijf Zevenhuizen aanbiedt. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Hosting en e-mail diensten
De website van Autobedrijf Zevenhuizen maakt, via een tussenpersoon, gebruik van de diensten aangeboden door het datacenter van BiT in Ede. Alle bevestigingsmails die u ontvangt via Autobedrijf Zevenhuizen en alle webformulieren worden verzonden via de servers van BiT in Ede. BiT en/of onze tussenpersoon Webdexter zal uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Autobedrijf Zevenhuizen maakt geen gebruik van gerichte- en/of ongerichte mailings. Autobedrijf Zevenhuizen stuurt alleen gerichte e-mail naar haar klanten welke nuttig en/of noodzakelijk is met betrekking tot de afgenomen diensten.

Al onze website data is ondergebracht in het datacenter van BIT in Ede. In dit innovatieve VEB beveiligingsklasse 4 en ISO/IEC 27001:2005 gecertificeerde datacenter is uptime, stabiliteit en kwaliteit een bewezen gegeven. De infrastructuur is aangesloten op gescheiden en dubbele power feeds waardoor stroomuitval aan een powerfeed geen downtime als resultaat heeft.
Indien Autobedrijf Zevenhuizen onderhoud laat uitvoeren en/of een storing laat verhelpen door een derde partij zal dit gebeuren na dat er een verwerkersovereenkomst in opgesteld waarmee Autobedrijf Zevenhuizen uw gegevens beschermt tegenover een door Autobedrijf Zevenhuizen ingehuurde derde partij (indien van toepassing).

Beoordelingen, reviews en/of recensies over Autoverkopennu.nl
Autobedrijf Zevenhuizen heeft geen eigen review en/of beoordelingsmogelijkheid, desondanks bent u in de mogelijkheid om recensies te plaatsen op onder andere media als Facebook, Google en/of LinkedIn. U doet dit onder de voorwaarden van het medium waarop u de recensie plaatst.

Facturatie en boekhouding
Voor het bijhouden van de boekhouding en facturatie van Autobedrijf Zevenhuizen wordt er gebruik gemaakt van de diensten van Informer. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling en/of afgenomen diensten met Informer. Deze gegevens worden gebruikt voor de eigen administratie van Autobedrijf Zevenhuizen. Uw gegevens worden beschermd verzonden (versleuteling doormiddel van SSL) en beschermd opgeslagen door Informer. Doordat Informer een online dienst is maakt Autobedrijf Zevenhuizen gebruik van sterke wachtwoorden en two factor authentication. Informer gebruikt de door Autobedrijf Zevenhuizen verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden dan zoals hierboven beschreven.

Informer stelt hoge eisen aan de verwerking, opslag en het beheer van persoonsgegevens. Informer beschikt onder andere over de volgende certificeringen:

keurmerkenboekhouding

Doel van de verwerking

Algemeen doel van de verwerking door Autobedrijf Zevenhuizen
Autobedrijf Zevenhuizen gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Autobedrijf Zevenhuizen gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing en/of commerciële doeleinden. Wanneer u gegevens met ons deelt en Autobedrijf Zevenhuizen gebruikt deze gegevens om, anders dan op uw verzoek, op een later moment contact met u op te nemen, vraagt Autobedrijf Zevenhuizen hiervoor expliciet uw toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Autobedrijf Zevenhuizen of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door de website van Autobedrijf Zevenhuizen worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Autobedrijf Zevenhuizen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal en/of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Autobedrijf Zevenhuizen gedwongen uw gegevens te delen, echter zal Autobedrijf Zevenhuizen zich binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Autobedrijf Zevenhuizen bewaart uw gegevens zolang u cliënt van Autobedrijf Zevenhuizen bent. Dit betekent dat Autobedrijf Zevenhuizen uw klantprofiel bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van de diensten die Autobedrijf Zevenhuizen biedt gebruik wilt maken. Op grond van de toepasselijke administratieve verplichtingen dient Autobedrijf Zevenhuizen onder andere facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Autobedrijf Zevenhuizen voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers van Autobedrijf Zevenhuizen hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die Autobedrijf Zevenhuizen naar aanleiding van uw opdracht heeft vervaardigt.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Autobedrijf Zevenhuizen worden verwerkt. Autobedrijf Zevenhuizen legt u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt Autobedrijf Zevenhuizen om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal Autobedrijf Zevenhuizen u vragen zich te legitimeren. Autobedrijf Zevenhuizen houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert Autobedrijf Zevenhuizen geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in een machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die Autobedrijf Zevenhuizen (laat) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van Autobedrijf Zevenhuizen voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Autobedrijf Zevenhuizen u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die Autobedrijf Zevenhuizen (laat) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van Autobedrijf Zevenhuizen voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Autobedrijf Zevenhuizen u op het bij Webdexter bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die Autobedrijf Zevenhuizen (laat) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van Autobedrijf Zevenhuizen voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Autobedrijf Zevenhuizen u op het bij Autobedrijf Zevenhuizen bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die Autobedrijf Zevenhuizen heeft verwerkt of in opdracht van Autobedrijf Zevenhuizen door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Autobedrijf Zevenhuizen in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Autobedrijf Zevenhuizen. Als u bezwaar maakt zal Autobedrijf Zevenhuizen onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zal Autobedrijf Zevenhuizen afschriften en/of kopieën van gegevens die Autobedrijf Zevenhuizen (laat) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Google Analytics
Via de website van Autobedrijf Zevenhuizen worden cookies aangemaakt van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Autobedrijf Zevenhuizen gebruikt deze dienst om bij bezoekersstatistieken bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
Cookies van derde partijen, de zogenoemde third party cookies, worden hieronder vermeld indien van toepassing.

Functionele cookies
Deze website plaatst functionele cookies voor de werking van de website. Zonder deze cookies is het bezoeken van deze website niet mogelijk, voor functionele cookies zal verder geen toestemming worden gevraagd.

Wijzigingen in het privacy beleid
Autobedrijf Zevenhuizen behoudt zich te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt Webdexter u daarvan per e-mail op de hoogte.

RSS
E-mail
LinkedIn
Share
Instagram