Uw privacy
Hoe gaan wij daar nou mee om?Uw privacy is voor ons erg belangrijk, daarom vindt u op deze pagina meer informatie over hoe wij met uw privacy omgaan.

Algemene Voorwaarden Autoverkopennu.nl
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Autoverkopennu.nl (hierna “wij”, “ons” of “onze”) en de gebruikers van onze website (hierna “u” of “uw”).
1.2 Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, verklaart u dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.
1.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

2. Dienstverlening
2.1 Autoverkopennu.nl is een online platform dat u de mogelijkheid biedt om uw auto te verkopen. Wij bieden een dienst waarmee u uw auto kunt aanbieden voor verkoop en waarbij geïnteresseerde kopers contact met u kunnen opnemen.
2.2 Wij zijn geen partij bij de uiteindelijke verkoopovereenkomst tussen u en de koper. Wij faciliteren alleen het contact tussen u en potentiële kopers.

3. Aanbod en verkoop van voertuigen
3.1 U bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die u verstrekt met betrekking tot het voertuig dat u wilt verkopen. Dit omvat onder andere de technische staat, de kilometerstand, eventuele schade en het aanwezige onderhoudsboekje.
3.2 Door uw voertuig op onze website te plaatsen, doet u een bindend aanbod om uw voertuig te verkopen. U bent verplicht om uw voertuig te verkopen tegen de prijs die u heeft opgegeven, tenzij er aantoonbaar foutieve informatie is verstrekt.
3.3 Wij behouden ons het recht voor om voertuigen te weigeren die niet voldoen aan onze acceptatiecriteria of waarvan wij vermoeden dat ze gestolen zijn. Wij zijn niet verplicht om u de reden van weigering mede te delen.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of de diensten die wij aanbieden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van onze kant.
4.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die wordt verstrekt door gebruikers van onze website. Wij raden u aan om de nodige voorzichtigheid te betrachten bij het aangaan van transacties met andere gebruikers.
4.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele geschillen tussen u en een koper of andere gebruikers van onze website. U stemt ermee in dat u eventuele geschillen rechtstreeks met de betreffende partijen zult oplossen zonder enige aanspraak op ons.

5. Intellectuele eigendom
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website en de inhoud daarvan, zoals teksten,

afbeeldingen, logo’s, zijn eigendom van ons of onze licentiegevers.
5.2 Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming enig materiaal van onze website te kopiëren, verspreiden, wijzigen of anderzijds te gebruiken voor commerciële doeleinden.

6. Privacy
6.1 Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.

7. Wijzigingen en beëindiging
7.1 Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst.
7.2 Wij behouden ons het recht voor om onze dienstverlening op elk moment te beëindigen of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
8.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin wij zijn gevestigd.
Neem voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden contact met ons op via de contactgegevens op onze website.

RSS
E-mail
LinkedIn
Share
Instagram